O historii Černé Hory

Dovolená Černá Hora

Starší doba kamenná: první stopy po lidské činnosti objevené na archeologickém nalezišti Crvena Stijena. 5. - 2. stol. př.n.l.: první doloženou etnickou skupinou jsou ilyrské kmeny. Potom se tato oblast stala částí nově zřízené provincie Prevalis, kterou ovládala Římská říše. O této době svědčí početná městská sídla, která vznikala kolem původních ilyrských osad: Doklea, Municipium S, Meteon, Budva, Ulcinj, Risan a jiné. Po rozpadu Římské říše se oblast dostala pod nadvládu byzantských vládců a v polovině 6. století se musela vypořádat s příchodem Slovanů. Po několika stoletích ve znamení etnické asimilace pokřesťanštěných Slovanů s původními obyvateli se v 9. století vytvořilo jádro první státní organizace, na jejímž čele stál princ Petr, známé pod jménem Duklja. Dovolená v Černé Hoře je tou nejlepší volbou pro Vás i Vaší rodinu.

Historie Černé Hory ve stručnosti

Mezi první obyvatele, kteří obývali území Černé Hory, byl kmen Ilyrů. Nakonec si svou lokalitu, po roce 9. n. l. neubránil před Římany. Tak vznikla římská provincie Illyricum. Ta se dělila na západní a východní část. Západořímská říše zanikla, zato východní vzkvétala v Byzantskou říši. V 6. a 7. století vládly v zemi pohanské slovanské kmeny. Do 10. století se vytvořilo srbské knížectví Duklja uznané i Byzancí. V těchto místech s bohatou historií si dnes můžete užívat pohodlí apartmánů v Černé Hoře.

Osmanští Turci ovládali po perných bojích celý Balkánský poloostrov. Dynastie Balšićů a Crnojevićů dlouho udržovala zemi polozávislost. V roce 1482 se dynastie Crnojevićů přestěhovala do nepřístupných hor Cetinje. O tomto významném knížectví jsou v 13. století první zmínky historických pramenech. Oblast horských serpentin se nezdála lákavá Turkům ani Béničanům. Rod Petrovićů si nechal často pomáhat od Rusů. V roce 1712 vyhrál Danilo v bitvě nad Turky u Careva Lazu.

Zasteskněte si po sile dávných časů v apartmánech

Významným panovníkem 18. století se stal Petar I. Petrović Njegoš. Vládl od roku 1782. Vzdělaný reformátor vytvářel nové zákony a po porážce Napoleona chtěl připojit záliv Boka Kotorska k Černé Hoře, ale marně. Připadl Habsburkům. Po smrti byl vyhlášen za svatého. Jeho nástupce založil první státní školy a tiskárnu v Cetinje. Stavěl silnice a vytvořil vládu a senát. Nakonec v zemi vypukl hladomor. Za vlády mladého Nikola Petroviće země vyhrávala ve válkách a vzkvétala. Byl dobyt Bar, Ulcinj a Nikšić. Díky výhrám ve válkách se území Černé Hory zdvojnásobilo. Devět dcer Nikoly se bohatě provdalo do evropských dvorů. V roce 1910 prohlásil zemi za království. Rekreační domy v Černé Hoře jsou skvělým místem pro relaxaci.

Seznamte se s precizními rekreačními domy Černé Hory

V roce 1912 se Černá Hora spojila se Srbskem, Bulharskem a Řeckem, aby přeprali Turky. Po vítězství nad nimi se pustili do sebe navzájem. V roce 1914 započala 1. Světová válka, král utekl ze země do Itálie za svým zetěm. V roce 1929 bylo království přejmenováno na Jugoslávii. V roce 1946 vznikla Socialistická federativní republika Jugoslávie a Černá Hora byla její součástí společně s dalšími šesti republikami. Země byla proslavena cestovním ruchem a dovolenými v rekreačních domech v Černé Hoře. Republiku poškodil prezident celé federace Slobodan Milošević. Po vyhlašování nezávislosti všech států bývalé Jugoslávie se stala země populárnější. Dnes jsou Černohorci svobodným národem a usilují o vstup země do Evropské Unie. Svou svobodu si odsouhlasili v květnu roku 2006.

Ubytování Černá Hora

  • Duklja, od 11. století známá také jako Zeta, existovala jako knížectví a později jako království s respektovanou vládnoucí dynastií Vojislavljevič, vlastní církevní organizací a slavným arcibiskupstvím v Bar, až do konce 12. století.
  • Poté bylo toto území podrobeno srbskou vládnoucí rodinou Nemanjič, ale ve druhé polovině 14. a během 15. století získala Duklja-Zeta znovu svou suverenitu.
  • Nové politicko-historické uspořádání poté vzniká po rozpínání se mocné Osmanské říše, proti které se několik staletí s různým úspěchem bojovalo.
  • 15. století: Černé Hoře vládnou rodiny Balšič a Crnojevič.
  • od 17. století: vláda rodiny Petrovič-Njegoš (knížectví-království).
  • Berlínský kongres 1878: Černá Hora se stává mezinárodně uznaným státem.
  • Konec 1. světové války: pád královské dynastie Petrovič-Njegoš; Černá Hora vstupuje do svazku nově vytvořených jihoslovanských států - Království Srbů, Chorvatů a Slovinců a poté Království Jugoslávie.
  • Konec 2. světové války: Černá Hora získává statut republiky jako federativní součásti Federativní lidové republiky Jugoslávie, Socialistické federativní republiky Jugoslávie, Spolkové republiky Jugoslávie a nakonec Státního společenství Srbska a Černé Hory.
  • 21. květen 2006: po většinovém rozhodnutí obyvatel je Černá Hora opět zcela nezávislá a stává se mezinárodně uznaným státem.
  • Prázdninové domy v Černé Hoře Vás okouzlí svým luxusem.