• Až do roku 8000 př.n.l. starší doba kamenná – první důkazy o osídlení Rakouska.
 • 800-400 př.n.l. – v době keltské vlády povstala první královská říše Noricum, která zbohatla především těžbou soli.
 • Počátek nové doby – staří Římané ovládli velký díl země , vystavěli města a silnice. Nejvýznamnějším římským sídlem v Rakousku CARNUNTUM (hlavní město provincie Horní Pannonie, kde se dnes nachází Dolní Rakousko) , bylo zvoleno za císařské město.
 • Počátek stěhování národů – vliv Římanů v zemích ležících v Podunají sílí.
 • Od šestého století osídlili zemi Bajuwarové. K tomu, aby zarazil postup Slovanů a Avarů z východu, zřizuje franský panovník Karel Veliký kolem r. 800 hranici na místě dnešního Dolního Rakouska.
 • desátém století markrabství, které vzniklo východně od Ennu a které podléhalo vévodství bavorskému, dostalo poprvé v historii jméno Ostarrichi, které bylo později změněno na Österreich.
 • Habsburkové: asi o sto let později nastoupil svoji vládu král Rudolf I. jako první z regentů habsburské rodiny, která se zapsala do historie země na dobu následujících 650 let. Centrem vzniklé říše se stal vídeňský Hofburg. Pod vládou Habsburků vznikla země velkého významu. V roce 1452 se z Rakouska stalo císařství. Sňatková politika zajistila Habsburkům v 15. století vliv na Francii, na Španělsko a jejich zámořské kolonie.
 • Poznejte historii během dovolené v Rakousku.

 

O Rakouských dějin

 • Turecká válka: 16. století bylo poznamenáno velkými snahami Turků o vpád do země. V roce 1529 obléhala osmanská nadvláda bezúspěšně Vídeň, avšak po dalších téměř sto let zůstalo nebezpečí stále aktuální. V roce 1683 byli Turci konečně vytlačeni až za Bělehrad.
 • Baroko: ulehčení od tureckého nebezpečí přineslo rozkvět kultury a umění, kdy vznikla taková díla jako je zámek Schönbrunn nebo Salzburský dóm. Za vlády císařovny Marie Theresie (1717-1780) byly učiněny zásadní reformy ve všech oblastech života země. Její syn císař Josef II. (1741-1790) pokročil ještě dále a vládl v duchu liberální monarchie.
 • 1789- Francouzská revoluce – a následné mocenské kroky Napoleona přicházejí s řadou změn: Rakousko je vtaženo do napoleonských válek a v roce 1814/15 se stává hostitelem vídeňského kongresu o znovuuspořádání světadílu. Pod vlivem revolučního hnutí přikročí císař František I. a jeho kancléř Metternich k omezení občanských svobod a cenzuře. Vědomí svobodého občana bylo potlačeno.
 • 1848- je svržen František I. a vlády se ujímá František Josef I. se svojí ženou Elizabeth legendární „Sisi”, dávají císařství nový výraz. Král valčíků Johann Strauss slaví úspěchy po celém světě. Sigmund Freud dává světu vědět o psychoanalýze.
 • Prohlédněte si naše rekreační domy v Rakousku.

 

O Rakouské nedávné minulosti

 • Kolem roku 1900 – vídeňská secese prezentuje jedinečná díla. Malíři Gustav Klimt a Egon Schiele ovlivní svým uměním architekty Otto Wagnera a Adolfa Loose.
 • 1914 – napětí, které bylo vyvoláno neshodami ve státě, kde žilo mnoho národností, vyvrcholilo zavražděním rakouského následníka trůnu Františka Ferdinanda v Sarajevu. Po ukončení války 1918 byla vyhlášena republika.
 • 1934 – všeobecná a těžká hospodářská krize a vnitropolitická neshoda dávají příčinu k občanské válce. Květnovou ústavou roku 1934 ustavuje kancléř Dollfuss autoritativní stát. V červenci téhož roku vyvolají rakouští národní socialisté pokus o puč, který byl sice potlačen, kancléř však byl zavražděn.
 • 12.3.1938 – německá branná moc vstupuje do Rakouska a přičleňuje zemi jako východní území k německé řiši Adolfa Hitlera.
 • 1945 – Rakousko bylo opět prohlášeno republikou , zůstává však ještě další desetiletí pod správou vítězných mocností.
 • 15.5. 1955 – došlo k podepsání státní smlouvy mezi spojenci a Rakouskem. Poté vyhlášena trvalá neutralita., která přinesla zemi nezávislost.
 • 1956-1968 – Rakousko nabízí uprchlíkům z východního bloku po událostech pražského jara volný vstup do země.
 • 1995 - Rakousko vstupuje do Evropské unie.
 • Ubytování v soukromí v Rakousku je ta správná volba.